Ang mga kalamidad ba ay tanda na malapit na ang araw ng paghuhukom?

Tanong:

Ang mga kalamidad ba ay tanda na malapit na ang araw ng paghuhukom?

Bro. Eli Soriano:

May mga pangyayari pong kalamidad kung minsan dahil sa kapabayaan ng tao. Halimbawa, itinambak nang itinambak ang basura doon sa Smokey Mountain. Kaya nang umulan nang umulan, gumuho ang mga basurang gabundok doon, napagtatabunan ang mga tao sa Smokey Mountain. Ang Dios ba ang may gawa noon? Ang mga gawa noon ay tao, ang kaniyang kapabayaan at kawalang pagmamalasakit sa kapuwa-tao na dukha. Halimbawa, diyan sa atin sa Pilipinas, may mga kababayan tayo nakatira sa daan, sa ilalim ng tulay, kung napahamak ba ang mga tao na iyon, natangay ng alon, sino ba ang may kasalanan? Ang Dios ba? Hindi po. Pero mayroon pong mga natural calamities o mga kalamidad na hampas ng Dios sa tao dahil sa kanilang mga ginagawang mga kasamaan. Pakinggan ninyo sa isang talata ng Job 9:5-6, ganito ang ating mababasa –

 

Sis. Luz Cruz:

Job 9:5

“Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, Pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit.”

Job 9:6

“Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, At ang mga haligi nito ay nangayayanig.”

Bro. Eli Soriano:

Ang isa pong pangyayaring hindi tao ang gumagawa, ang lindol, kapatid. Sabi po sa Biblia, “inuuga ng Dios ang lupa sa Kaniyang pagkagalit”. Isang bagay na maiintindihan natin pag lumilindol ng malalakas, may galit ang Dios dahil sa kasamaan ng tao. Kaya lang naman Siya nagagalit dahil sa kasamaan natin. Basahin natin ang Roma 1:18 –

 

Sis. Luz Cruz:

Roma 1:18

“Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan;”

Bro. Eli Soriano:

Nakita ninyo? Kaya ang ikinagagalit ng Dios sa tao ay ang kasamaan ng tao. Ang kaniyang pang-aapi, pagpatay sa kapuwa, mga kalayawan, sari-saring mga bisyo, nagagalit ang Dios. Isa sa mga manipestasyon ng pagkagalit ng Dios pag lumilindol po. Inuuga Niya ang lupa. Lindol po iyan. Ang isa pa, ang pagputok ng bulkan, hindi ho magagawa ng tao iyan, gawa ng Dios iyan. Basahin natin sa isang talata ng Awit 104:32 –

Sis. Luz Cruz:

Awit 104:32

“Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig: Kaniyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok.”

Bro. Eli Soriano:

“Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig: Kaniyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok”.  Ano ngayon ang nangyayari? Basahin natin sa mga pangyayari. Ito, mga natural calamities ito. Ito, kapahintulutan ito ng Dios para maalaala Siya ng tao. Doon sa aklat naman ng Amos 9:6 –

 

Bro. Daniel Razon:

Amos 9:6

“Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit, at kumatha ng kaniyang balantok sa lupa; siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Panginoon ang kaniyang pangalan.”

Bro. Eli Soriano:

“...siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa;” Kagaya ng tidal wave. Kamakailan may nangyaring tidal wave na malakas diyan sa may Thailand at saka sa ibang parte ng Asia. Iyon ay pagpaparamdam ng Dios para ang tao makaalaala sa Kaniya. Marami na po kasing nakakalimot sa Dios. Iyang mga lindol na iyan at saka ang mga bagyong malalakas. Basahin po natin sa isang talata ng Jeremias 25:32 –

Bro. Daniel Razon:

Jeremias 25:32

“Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahulihulihang bahagi ng lupa.”

Bro. Eli Soriano:

Maliwanag iyon na nagbabangon Siya ng malalakas ng bagyo para ang tao ay makagunita. Iyan po ay hindi gawa ng tao iyan. Gawa po ng Panginoon iyan dahil sa kasamaan ng tao, pero mayroong mga kalamidad gawa ng tao, kapatid. Kagaya halimbawa ng aksidenteng nangyari doon sa Russia na napakaraming namatay dahil sumabog ang nuclear reactor doon. Maraming namatay. Kapabayaan po ng tao iyon, hindi po ang Dios ang may gawa.