Ano ang mensahe ng Dios sa tuwing may kalamidad?

Tanong:

Ano ang mensahe ng Dios sa tuwing may kalamidad?

Bro. Eli Soriano:

Pag nagkakaroon ng natural calamities, nagpaparamdam ang Dios na nagagalit Siya sa tao dahil sa kanilang kasamaan. Basahin natin ang Job 9:5-6 – 

Bro. Daniel Razon:

Job 9:5 

“Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, Pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit.”

Job 9:6

 “Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, At ang mga haligi nito ay nangayayanig.”

Bro. Eli Soriano:

Pagka nagagalit ang Dios dahil sa sobrang kasamaan ng tao, nililiglig Niya sa Kaniyang pagkagalit, sabi sa Job 9:5. Kaya pagka nagkaroon ng lindol, o nagkaroon ng tidal wave, o nagkaroon ng kung anu-anong natural calamities, galit ng Dios iyan. Mayroon pang isang talata doon sa Awit na nagpapatunay. Awit 18:7 – 

Bro. Daniel Razon:

Awit 18:7

“Nang magkagayo’y nauga at nayanig ang lupa, Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos, At nauga, sapagka’t siya’y napoot.”

Bro. Eli Soriano:

Napopoot ang Dios.  Nagagalit Siya pagka nagkakaroon ng mga natural calamities. Lalo na iyang mga lindol. Pati tidal wave, manipestasyon iyan ng galit ng Dios. Basahin natin sa Amos 9:6 – 

Bro. Daniel Razon:

Amos 9:6

“Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit, at kumatha ng kaniyang balantok sa lupa; siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Panginoon ang kaniyang pangalan.”

Bro. Eli Soriano:

Kita ninyo? Ang Panginoon ang tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa lupa. Iyon ang tidal wave. Isang manipestasyon iyon ng galit ng Dios sa taong masasama. Kaya nga ang mga bansang sinasapit niyan, ang karamihan diyan sa mga bansa na iyan ay mga ateista, hindi naniniwala sa Dios. At ang mga ibang bansa naman, mayroon naman silang mga pinapaniwalaang dios, hindi naman tunay na dios. Iyan ang sinasapit niyang mga tao na iyan. 

Kaya dapat ninyong maintindihan, mga kapatid, na pagka nagkakaroon niyang mga natural calamities, tidal wave, mga lindol, malalakas na bagyo, nagpaparamdam ang Dios na Siya ay nagagalit dahil sa ating kasamaan. Basahin natin ang Awit 7:11 – 

Bro. Daniel Razon:

Awit 7:11

“Ang Dios ay matuwid na hukom, Oo, Dios na may galit araw-araw.”

Bro. Eli Soriano:

“Ang Dios ay matuwid na hukom, Dios na may galit araw-araw”. Bakit? Kasi araw-araw, ang mga tao ay puro kasamaan ang ginagawa. Nakita ninyo noong panahon ni Noe? Noong napakasama na nila, pinabaha ng Dios. Patay sila lahat. Ang natira ay si Noe. Malapit nang dumating, na ang galit ng Dios ay dadating sa panahon natin. Mas kakilakilabot na galit iyan. Kasi sa Zefanias 1:18 ay ganito ang nakasulat – 

Bro. Daniel Razon:

Zefanias 1:18

“Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho: sapagka't wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain.”

Bro. Eli Soriano:

Pagdating ng galit ng Dios, ang Kaniyang kapootan, buong mundo na iyan. Kakilakilabot na wakas na iyan sa apoy. Hindi na baha ng tubig kagaya ng kay Noe. Apoy na ngayon. Kahit sumakay ka pa sa eroplano, tapos ka. Apoy na. Sasabog ang eroplano mo. May darating na pagwawakas, iyong galit ng Dios, dahil sa napakatinding kasamaan ng tao. Ama na nire-rape ang kaniyang sariling anak. Anak na pinapatay ang kaniyang sariling magulang. Kapatid na pumapatay ng kaniyang kapatid. Kapuwa tao na kahit ang kaniyang kapuwa ay mapahamak, hindi bale basta kumita lang siya ng pera sa droga, kahit masira na ang buhay ng kapuwa. Mga taong walang pagpipigil. Magalit lang nang kaunti sa parking o sa trapik ay nagbabarilan na. Iyan ang mga dahilan at marami pang iba na dahilan kung bakit nagagalit ang Dios sa tao. At para ang tao ay makagunita sa Dios, nagpaparamdam Siya, pagdating ng mga calamities, mga natural calamities.