Authenticity ng Marcos 16:9-20

Tanong:

Authentic ba ang marcos 16:9-20?

Bro. Eli Soriano:

Ang Marcos Kapitulo 16, natatapos iyon sa orihinal na mga manuskrito, nasa Versiculo 8 lang. Mula sa Versiculo 9-20, idinagdag lang iyan ng mga nagta-translate ng Biblia. Hindi kasama sa Biblia iyan. Kaya nga ang Dios nagsabi ng bawal dagdagan, bawal bawasan. Sa Apocalipsis 22:18-19,

Bro. Daniel Razon:

Apocalipsis 22:18

“Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito:”

Apocalipsis 22:19

“At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punongkahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

Bro. Eli Soriano:

Nakita mo, ano? Bawal dagdagan ang Biblia, bawal bawasan noon pang panahon ni Juan. Iyang Marcos, nang itina-translate na ang mga Biblia, mayroong nangahas na dagdagan mula 16:9-20. Iyon naman ang ginagamit ngayon ng mga… kaya daw sila ngayon ay nagsasalita ng wika, kaya daw sila naghahawak ng mga ahas kasi nakasulat daw sa Biblia ganoon, ganire. Hindi totoong bahagi ng Biblia iyan. Ang mga matatandang Bibliang manuskrito, ibig sabihin ng manuskrito, ang isinulat ng kamay, wala pa kasing imprenta noon. Kagaya ng isa sa pinakamatandang salin ng Biblia sa Griyego, ang tinatawag na Codex Sinaiticus, isinulat ito pagkaraan ng 300 taon pagkamatay ng mga apostol, ang Codex Sinaiticus. Nakita ko iyan ng dalawang mata ko nandoon sa British Library sa London. Nakita ko ang kopya ng Codex Sinaiticus. Sa mga matatandang Kasulatan, wala ang 16:9, hanggang 16:8 lang. Patunayan ko sa iyo, ano? Ipakita mo ang 16:8, Kapatid na Daniel.

Bro. Daniel Razon:

Ito po ang 16:8 ng Codex Sinaiticus –

Mark 16:8

“And going out they fled from the sepulcher; for trembling and astonishment had seized them; and they said nothing to any one, for they were afraid.”

Bro. Eli Soriano:

Iyan ang pagkakasalin sa English ng Codex Sinaiticus, Griyego kasi iyon, hanggang 16:8 lang. Pagdating sa Versiculo 9, ano ang nakasulat, Kapatid na Daniel?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:9
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Pagdating sa Versiculo 10 –

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:10
[no verse] din po.

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 11?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:11
[no verse] pa rin po.

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 12?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:12
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 13?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:13
[no verse] pa rin po.

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 16:15? Iyong ibinigay ng kapatid?

Bro. Daniel Razon:

Versiculo 15 –

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:15
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Wala, wala. 16:16?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:16
[no verse] pa rin po.

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 17?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:17
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 18?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:18
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 19?

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:19
[no verse] pa rin po.

Bro. Eli Soriano:

Versiculo 20 –

Bro. Daniel Razon:

Codex Sinaiticus In English Translation
Mark 16:20
[no verse]

Bro. Eli Soriano:

Kaya mula sa 16:9-20, dagdag lang iyan kasi wala iyan sa mga manuskrito ng Biblia lalo na ang matatandang Biblia gaya ng Griyego, kagaya ng Codex Sinaiticus na isinulat between 330-360 AD iyang Codex Sinaiticus na iyan.

At salamat sa Dios nakita ko mismo iyang isang kopya niyang Codex Sinaiticus. Nagpapatunay lang iyan na iyan talagang inaatake ng demonyo… Nagbibigay ang demonyo sa mga tao ng masamang isipin para dagdagan ang talagang nakasulat sa Biblia. Dagdag iyan at kasinungalingan iyan. Kaya iyan kasinungalingan, sa America napakarami nang namatay dahil sa paniniwala diyan na kahit uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay.

Tingnan mo ang paniniwala ng tinatawag na Peoples Temple sa America noong araw. Ang kanilang punong si Jim Jones, pinainom ng cyanide ang kaniyang miyembro. 900 mahigit ang patay. Kasi hindi totoo ang verse na nandoon. At ang mga humihipo ng mga ahas, nangamatay din kasi naniwala sila na kailangan humipo ka ng ahas para patunayan mong may Espiritu Santo ka, hihipuin mo ang ahas. Kahihipo-kahihipo sa ahas, tinuka ng ahas, patay, ang pastor patay. Napakarami nang pastor na namatay kahihipo ng ahas dahil sa paniniwala sa mga sitas na iyan.