Kailangan ba ang pagsubok para kumilala ang tao sa Dios?

Tanong:

Kailangan ba ang pagsubok para kumilala ang tao sa Dios?

Bro. Eli Soriano:

Unang-una, napakahalaga ng pain sa buhay ng tao. It’s a part of life. Pain signifies life. Without pain, you are not living. Without the sense of pain...

Tingnan mo ang may mga diabetes, minsan nasusugatan, wala nang nararamdamang masakit kasi sira na ang sensory nerves nila. Dahil sa dami ng asukal sa dugo, nada-dullen ang kanilang mga senses, nasisira ang kanilang mga nerve endings kaya hindi na nakakaranas ng pain. Ganoon din ang mga taong nako-coma, hindi na nakakaranas ng pain. So, ang pain o ang kirot o sakit ay napakahalagang indication ng buhay, that’s a part of life. Bakit ipinapahintulot ng Dios iyon? Basahin natin ang Eclesiates 3:10 –

Bro. Daniel Razon:

Eclesiastes 3:1
“Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan.”

Bro. Eli Soriano:

Ang tao pala ay nasasanay, puwedeng pagsanayan ang pain o sakit.

Tingnan mo, kapag sanay ka na sa hirap, natitiis mo ang hirap. Ang sabi nga ni Balagtas, Sis. Luz, alam mo ang ibig kong sabihin. Pakisabi mo nga.

Sis. Luz Cruz:

Sabi ni Balagtas,

“Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad sa bait at muni’t sa hatol ay salat; masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak.”
-Francisco “Balagtas” Baltazar
Florante at Laura
Bro. Eli Soriano:


“Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad sa bait at muni’t sa hatol ay salat; masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak.”
-Francisco “Balagtas” Baltazar
Florante at Laura

Iyan ay isang totoong bagay na sinabi ni Balagtas. Kapag laki sa layaw, madaling mailugmok ng hirap kapag laki sa layaw. Pero kapag laki sa hirap, napakaganda. Kagaya ko, laki ako sa hirap. Napakatinding hirap ang pinagdanasan ko mula ng pagkabata hanggang sa ako ay tumanda. At kaya ako nagkaroon ng pag-asa sa buhay.

Basahin natin ang Panaghoy, ganito ang sabi sa talata ng Panaghoy 3:27-28 –

Bro. Daniel Razon:

Panaghoy 3:27
“Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan.”

Panaghoy 3:28
“Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka’t kaniyang iniatang sa kaniya.”

Bro. Eli Soriano:

Tuloy -

Bro. Daniel Razon:

Panaghoy 3:29-32
“Sumubsob siya sa alabok, kung gayo’y magkakaroon siya ng pagasa.

Ibigay niya ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya; mapuspos siya ng kadustaan.

Sapagka't ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man.

Sapagka’t bagaman siya’y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan.”

Bro. Eli Soriano:

May pag-asa pala sa mga taong marunong magtiis ng mga sakit, mga kahirapan sa buhay.

“Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan.”

“Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka’t kaniyang iniatang sa kaniya.”

“Sumubsob siya sa alabok, kung gayo’y magkakaroon siya ng pagasa.”

Mas may pag-asa ang taong nahirapan sa buhay, kaysa sa nabuhay na puro kalayawan. Iyon ang sabi ni Balagtas.

Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad
sa bait at muni’t sa hatol ay salat;

Mayroon pang isang sinabi, Sis. Luz.

Sis. Luz Cruz:

Para ng halamang lumaki sa tubig
daho’y malalanta munting ‘di madilig
ikinaluluoy ang sandaling init,
gayundin ang pusong sa tuwa’y maniig.

Bro. Eli Soriano:

Kita mo? Napakagandang mga salawikain ni Balagtas iyan.

Para ng halamang lumaki sa tubig
daho’y malalanta munting ‘di madilig
ikinaluluoy ang sandaling init,
gayundin ang pusong sa tuwa’y maniig.

Kapag nakaniig ka, nakapirmi ka sa palaging tuwa, laging kasaganaan, konting hirap lang, nagpapakamatay na ang tao. Mayroong ganoon. Kaya mas mabuti ang nakakaramdam ka ng hirap, ng pain, ng suffering. Kailangan iyon para patibayin tayo. Magkaroon tayo ng resistance sa mga dumarating na mga iba’t ibang bagay sa buhay ng tao. Iyon ang isang dahilan kung bakit ipinapahintulot ng Dios na makaranas tayo ng physical at saka spiritual pain. Ang pain of the heart strengthens the heart. Ang mga dalamhati, mga kung ano-anong problema, ay nakakapagdulot iyan ng katatagan, ng paninindigan, kapatid.