Kalooban ba ng Dios ang mga sakuna at kalamidad?

Tanong:

Kalooban ba ng Dios ang mga sakuna at kalamidad?

Bro. Eli Soriano:

Sa mundo po walang mangyayari kung hindi ipinahintulot ng Dios. Pero hindi ho lahat ng nangyayari ay kalooban ng Dios. Pagka sinabi po kasing kalooban ng Dios, ang ibig sabihin ng kalooban ng Dios, ang Kaniyang gusto talaga. Pero mayroong nangyayari ipinahintulot Niya kahit hindi Niya gusto, sa dahilang ang tao po binigyan ng Dios ng freedom of choice. Puwede kang mamili, gagawin mo ang kalooban Niya o lalabagin Mo ang Kaniyang kalooban. Puwede pong piliin ng tao iyan, kapatid. 

Kaya may nangyayari sa mundo ipinahihintulot ng Dios pero hindi Niya gusto. Ngayon, iyan pong mga tinatanong ninyong natural calamities na iyan, iyan po ay acts of God. Ang tawag diyan sa ibang termino, force majeure. Ang mga walang makakagawang iba, kung hindi ang Dios lang. Ngayon, bakit Niya ginagawa? Basahin po natin ang Job 9:5-6 –

Bro. Daniel Razon:

Job 9:5

“Na siyang naglilipat ng mga bundok, at hindi nila nalalaman, Pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit.”

Job 9:6

“Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan, …”

Bro. Eli Soriano:

Pagka nagagalit po ang Dios, kaya lumilindol, galit po ng Dios iyan. Kasama na riyan ang tidal wave. Pakinggan ninyo po sa Amos 9:6 –

Bro. Daniel Razon:

Amos 9:6

“Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit, at kumatha ng kaniyang balantok sa lupa; siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Panginoon ang kaniyang pangalan.”

Bro. Eli Soriano:

“Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa; Panginoon ang kaniyang pangalan.” Manipestasyon po iyan ng galit ng Dios, kapatid. Bakit? Ano ba ang ikinagagalit ng Dios sa tao? Pakinggan ninyo sa Roma 1:18 –

Bro. Daniel Razon:

Roma 1:18

“Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan;”

Bro. Eli Soriano:

Dahil ho sa kalikuan at kasamaan ng tao ay nagagalit ang Dios. Nahahayag ang galit Niya by means of natural disasters ang tawag natin doon. 

Alam niyo sinabi ng Dios sa Ninive, gugunawin Niya Niniveh. Nagsisi po ang Ninive, hindi Niya ginunaw. Kaya maiiwasan iyan kung magsisisi ang tao. Kaya lang ang tao po patuloy na masama. Ayaw siyang tumigil sa kasamaan niya, so this will be the natural cause of things. Mangyayari po talaga iyan sa nakatakdang panahon dahil hindi nagsisisi ang tao sa kaniyang kasamaan. Maaari pong tingnan natin iyan sa dalawang anggulo: parusa doon sa masasama at babala naman sa puwede pang maging dapat sa Dios. It is both punishment and warning. Ganoon po kasi. Nagsisilbing warning din iyan para sa iba. Ang Dios po kasi kung gumawa, malawak ang Kaniyang paggawa. 

Kagaya nang nabalitaan ko, ang mga kapatid natin doon sa lugar doon sa Taiwan, nang magkaroon ng SARS, pati ang hindi interesadong makinig ay nagkaroon ng interes. So, nakakapagbigay ng warning ang mga nangyayari para doon sa mga natutulog. At iyan naman ay puwedeng parusa doon sa talagang talamak na ang kasamaan. Basahin po natin ang Jonas 3:10, pakinggang ninyo –

Sis. Luz Cruz:

Jonas 3:10

“At nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad; at nagsisi ang Dios sa kasamaan, na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila; at hindi niya ginawa.”

Bro. Eli Soriano:

Nang magsisi ang mga taga-Ninive ay hindi itinuloy ng Dios ang Kanyang sinabing gagawin Niya. Kasi ang Dios po naman ay eksakto Siya. Kaya Niya paparusahan dahil kung masama. Kung nagsisi ka, eh di, hindi tuloy ang parusa. Eksakto po ang Dios, kapatid. Nakita na po ng Dios kasi ang ugali ng tao. Kaya nga magpaparusa Siya, kasi mayroon talagang mga taong masasama. Isaias 13:11, pakinggan ninyo po-- 

Bro. Daniel Razon:

Isaias 13:11

“At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan; at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot.”

Bro. Eli Soriano:

Mayroon pong darating talaga niyan kasi nakikita ng Dios mayroon naman ayaw magsisi talaga. Pakinggan ninyo, II Tesalonica 1:8-9 –

Bro. Daniel Razon:

II Tesalonica 1:8

“Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus:”

II Tesalonica 1:9

“Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.”

Bro. Eli Soriano:

Kaya mangyayari po iyan. Nakita ng Dios talaga mayroong ayaw magsisi.