Pangangaral ng Panginoong Hesus, ilang taong gulang nagpasimula?

Tanong:

Pangangaral ng Panginoong Hesus, ilang taong gulang nagpasimula?

Bro. Eli Soriano:

Si Kristo, kakaiba. Hindi Siya katulad ng ordinaryong tao na kagaya natin kasi Anak Siya ng Dios na nagkatawang-tao. Ang Dios, sa Kaniyang ginagawa, mayroon Siyang plano. Ang plano na iyon, tapos na iyon. Isaias 46:9, pakinggan ninyo -

Bro. Daniel Razon:

Isaias 46:9
“Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;”

Isaias 46:10
“Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:”

Bro. Eli Soriano:

Ang Dios ay walang kapareho, kaya nga hindi natin Siya puwedeng i-challenge. Wala ngang siyentipiko na makaka-challenge sa Dios, kahit ateista. Sabi Niya,

Isaias 46:9
“...walang gaya ko;

Isaias 46:10
Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, …”

He has the capacity to declare the end from the beginning. Ang hindi pa nangyayari, nasasabi Niya na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ganoon. Parang mayroon ng isang plano kung gaano katagal ba ang itatagal ng istorya. Ganoon. Parang isang pelikula na mayroong itinakdang oras ang direktor kung gaano kahaba. Ganoon ang Dios. Sinasabi Niya na ang wakas, doon pa lang sa umpisa. Hindi pa nag-uumpisa, hindi pa nangyayari, sinasabi na Niya. Ang layunin Niya roon ay ang nasa Juan. Ang layunin ng Dios kaya Niya sinasabi agad, sa Juan 13:19 -

Bro. Daniel Razon:

Juan 13:19
“Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo’y magsisampalataya na ako nga.”

Bro. Eli Soriano:

Para pala makasampalataya tayo na hindi pa nga nangyayari, sinabi na Niya, para pag nangyari, saksi ka, sasampalataya ka nga mayroon ngang Dios, dapat ka ngang maniwala sa Kaniya. Iyon.

Ngayon, bakit si Kristo'y nangaral ay 30 anyos? Kasi may nakatakda na panahon ang ilalagi Niya sa mundo. May nakatakda iyon. Hindi puwedeng mauna, mahuli, takda iyon. Maski ang Kaniyang pagkapangak sa mundo, nakatakda na iyon. Basahin natin ang Galacia 4:4, Kapatid na Daniel.

Bro. Daniel Razon:

Galacia 4:4
“Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,”

Bro. Eli Soriano:

Noong dumating ang kapanahunan, sinugo ng Dios ang Kaniyang Anak. Kaya noong mag-umpisang mangaral si Kristo, doon Siya inutusan ng Dios na mangaral na 30 anyos. Ang Dios ang nagtatakda ng panahon na iyon. Basahin natin ang Gawa 1:7.

Bro. Daniel Razon:

Gawa 1:7
“At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan.”

Bro. Eli Soriano:

Sabi ng Anak, sabi ng Panginoong Jesus, ang -

Gawa 1:7
“...mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan.”

Kasi alam Niya na ang dapat mangyari mula sa umpisa hanggang sa katapusan kaya Siya ang nagtatakda ng dapat na mga panahon, kung kailan ba mag-uumpisa, kung kailan ba matatapos. Siya rin ang nagtatakda noon. Ang katunayan, alam ni Cristo iyon. Juan 13:1 -

Bro. Daniel Razon:

Juan 13:1
“Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan.”

Bro. Eli Soriano:

Sabi ng Biblia noong bago dumating ang paskua ng mga Judio doon sa panahon na iyon,

Juan 13:1
“...pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, …”

So, mayroon Siyang timeframe na sinusunod. Nag-umpisa Siya ng 30 years, tapos nangaral Siya ng mga three years and a half. Alam Niya ang end ng Kaniyang ministry. Noong maghapunan sila ng mga apostol, ang tinatawag na last supper, iyon na mismo ang alam ni Jesus na tiyempo na tapos na ang Kaniyang ministeryo. Kaya iyon, nakatakda ng lahat, kailan Siya mag-uumpisa, kailan matatapos.