Totoo bang Dios ang nagtatakda ng kamatayan?

Tanong:

Totoo bang Dios ang nagtatakda ng kamatayan?

Bro. Eli Soriano:

Ang kamatayan ng tao, ang Dios ang nagpapasya. At dalawa ang puwedeng maging possibility. Ang posibilidad ay dalawa: mamatay ka nang maaga o kaya ay mamatay ka nang matanda ka na. Ano ang nagiging dahilan ng dalawang possibility? Basahin natin ang Eclesiastes 7:17.

Bro. Daniel Razon:

Eclesiates 7:17
“Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan?”

Bro. Eli Soriano:

Mayroong namamatay wala sa panahon. Nag-drug addict ba naman ay 12 anyos, aba’y 18 anyos ay patay na. Bakit? Nagkaroon ng AIDS. Nakikipagturuk-turokan, may mga AIDS pala ang mga ka-drug addict niya. Patay na siya dahil nagpakasama siyang lubha. Umupa sa babae. Alam n’yo ang mga may AIDS…

May isang census na nalaman ko, iyon palang may mga AIDS na alam nila malapit na silang mamatay, nagiging parang rebelde sila. Mayroon nga raw isang prostitute na may AIDS, noong malamang may AIDS siya, hindi na naniningil sa customer. Ino-offer na ang sarili niya. Mas gusto niyang makahawa siya sa mas marami, para mamatay na rin ang mga ibang tao. Biro mo iyon? Biruin ninyo ang kasamaan ng tao na iyon? Ang mga ganoon, kaya sila namamatay agad dahil sa pagpapakasama. Ayaw nilang sumunod sa Dios. Pero kapag susunod ka sa Dios, ano naman ang sabi ng Kasulatan?
Kawikaan 10:27 –

Bro. Daniel Razon:

Kawikaan 10:27
“Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: Nguni't ang mga taon ng masama ay mangangaunti.”

Bro. Eli Soriano:

Proverbs 10:27
“The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.”

“The fear of the LORD…” “Ang pagkatakot sa Panginoon…” nagpapahaba ng mga kaarawan. Pupuwede kang dagdagan ng Dios ng kaarawan pag may takot ka’t sumusunod ka. Kapaki-pakinabang ka sa Dios, puwede ka Niyang gamitin sa ama, sa ina mo, o sa kapatid mo o sa kapwa mo tao. Puwede ka Niyang dagdagan ng mga kaarawan. Pero kung magpapakasama ka, puwedeng umikli ang kaarawan mo dahil sa kagagawan mo. Uminom ka ba naman nang uminom ng alak mula Lunes hanggang Linggo, walang piyesta opisyal sa iyo, sunog ang atay mo. Patay ka sa Hepatitis B. Sino ang may gusto? Ang Dios? Ikaw! Dahil ayaw naman ng Dios na ikaw ay maglasing. Mayroong tao nagpapakamatay. Sigarilyo nang sigarilyo. Pag naninigarilyo ka, pinaiikli mo ang kaarawan mo. Sasabihin ng mga naninigarilyo, “Hindi! Kapag talagang oras mo na, oras mo na.” Hindi mo pala alam ang kabutihan ng Dios. Ang kabutihan ng Dios, kahit na matanda ka na, pagka gusto pa ng Dios na ikaw ay humaba ang buhay mo dahil sumusunod ka sa Kaniya, magagawa ng Dios iyon. Ito ang statistics, Sis. Luz.

Sis. Luz Cruz:

Opo, ang sabi po nila,

Every cigarette you smoke reduces your expected life span by 11 minutes.

Bro. Eli Soriano:

Kung naka-isang kaha ka maghapon… Ilan bang stick ang isang kaha? 20 times 11, ilang minutes iyon? 220 minutes. Ilang oras iyon? Isang Bible Exposition na yata ang mababawas sa buhay mo pagka ikaw ay nanigarilyo ng isang kaha. Kung araw-araw ay 3.6 hours ang babawasin mo sa buhay mo, marami kang ibinabawas na araw, mathematically speaking. Pero biblically speaking, pagka ikaw ay may takot sa Dios, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, puwede ka Niyang dagdagan, kapatid. Iyon ang sagot sa tanong.